16 juli 2024

Smaad en laster via social media – een gewonnen rechtszaak

Sinds er social media is vindt er veel meer smaad en laster plaatst onder andere door pesterijen en intimidatie. Veel mensen denken dat er niks aan te doen valt en dat het rechtssysteem systematisch faalt.

Op 12 januari 2022 had de ex van Dominque V. een rechtszaak tegen haar aangespannen, omdat zij hem continu lastig bleef vallen via social media en met tekstberichten. Dit laatste gebeurde via vele verschillende mobiele nummers en een online sms platform waarmee je anoniem tekstberichten kan sturen. Zij viel niet alleen hem lastig, maar ook mensen in zijn netwerk, zoals vrienden, kennissen en zakelijke relaties. Ze ging zelfs over tot het bedreigen van hun kinderen. Een aantal van de tekstberichten die zij stuurde zijn terug te lezen in het vonnis dat openbaar online staat. Zo schreef zij onder andere:

“We will hunt you if needed”

“Blok me. Maar jij en ik vechten dit uit tot er 1 van ons nog leeft.”

“Je bent heel erg ziek en je lost het op. Nogmaals je zoon gaat hier ook onder lijden, je naam, zijn naam, ben je echt zo dom? Jij kapt hier nu mee.”

“Waar ben je nou? Durfte je niet te komen?

Hahahhahaha mn boys zoeken je pik”

“Blijf over je schouder kijken, heb mensen overal. Ik doe niks, zij? Weet ik niet.”

“Wil je echt dat ik voor je deur sta [X]

(…) Of voor school?
Ik gedraag me nog [X]”

“Ten tweede maak ik mij in deze zorgen over de veiligheid van jullie beiden en is de eerste instantie waar ik denk, jeugdzorg. Ik denk niet dat je dit wilt, vandaar dat ik eerst mijn zorg uit bij jou.”

“Geen genade met je, kattensteler. [
volledig adres en KvK-nummer]”

De zitting was openbaar en online te volgen. Dominique V. maakte echter bezwaar tegen de aanwezigheid van andere mensen. De rechter legde uit dat men aanwezig mocht zijn. Tijdens de zitting liet de advocaat van haar ex zien wat zij allemaal deed en zij betwiste dit niet, zij gaf zelfs toe. De advocaat verzocht de rechter ook om de door haar ingediende stukken niet toelaatbaar te laten verklaren, omdat deze te laat waren ingediend, stukken moeten uiterlijk 24 uur van te voren zijn ingediend, zodat de andere partij nog tijd heeft om deze door te nemen. De rechter stemde hiermee in, tot ongenoegen van Dominique V. Zij probeerde tijdens de zitting ook haar ex nog zwart te maken, die zich rustig wist te houden ondanks de valse aantijgingen die over hem gezegd werden. Zij bleef er meerdere malen op hameren dat het haar taak is om onrecht en misdaden aan het licht te brengen en dat zij daarom zoveel contact zocht en ook met zijn netwerk, ondanks het verzoek van haar ex geen contact meer te hebben en hem en zijn netwerk met rust te laten. Meerdere malen beloofde Dominique V. dit te doen om vervolgens weer door te gaan. Haar ex zag geen andere uitweg dan een kortgeding tegen haar aan te spannen, mede omdat Dominique V. de school en de de moeder van zijn kind had benaderd met valse aantijgingen tegen hem, en een contact- en spraakverbod te eisen. De rechter attendeerde haar er nog op dat het niet Dominique V. haar taak is en als zij vindt dat haar ex strafbare feiten pleegt, zij naar de daarvoor bevoegde instantie moet, de politie. Meerdere mensen uit het netwerk van haar ex hadden een verklaring ingeleverd dat Dominique V. ook hun stelselmatig lastig valt, hun kinderen bedreigt, hun adressen openbaar op Facebook plaatst, valse meldingen bij Veilig Thuis doet en zij hier niet van gediend zijn en een persoonlijkheidsstoornis bij haar waarnemen. Het is een patroon van haar om mensen lastig te vallen en te bedreigen, ook hun kinderen. Zij deed dit al voordat zij haar ex kende. Dit was ook de reden dat anderen haar ex steunden met een verklaring en ook achter de schermen door hem onder andere adviezen te geven.

De zitting duurde ruim een uur. Beide partijen kregen een keus van de rechter, een uitspraak in de vorm van een schriftelijke overeenkomst met afspraken die beide partijen moesten ondertekenen of een vonnis. Dominique V. koos voor het eerste, haar ex twijfelde nog en vroeg de rechter om overleg met zijn advocaat. De rechter stemde hiermee in. Er werd een pauze van 10 minuten ingelast. Toen de zitting weer begon had Dominique V. haar beslissing veranderd en wilde ze een vonnis, waarop de rechter nog vroeg of zij dit echt wilde, omdat het ook in haar nadeel kon uitpakken. Zij bleef bij haar beslissing. Haar ex had na overleg met zijn advocaat ook besloten tot een vonnis te willen komen. De uitspraak volgde 2 weken later op 26 januari 2022.

De voorzieningenrechter in kort geding

5.1.
verbiedt Dominique V. om na betekening van dit vonnis op welke wijze ook in contact te treden met haar ex ,

5.2.
veroordeelt Dominique V. om aan haar ex een dwangsom te betalen van € 250,00 voor iedere keer dat zij niet aan de in 5.1. uitgesproken hoofdveroordeling voldoet, tot een maximum van € 10.000,00,
5.3.
verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad,
5.4.
compenseert de kosten van deze procedure tussen partijen, in die zin dat iedere partij de eigen kosten draagt,
5.5. wijst het meer of anders gevorderde af.

De rechter kon geen spraakverbod opleggen, omdat dit in strijd is met artikel 10 van het EVRM, wel voegde de rechter erbij dat dit niet opgevat moet worden als een vrijbrief om derden en bekenden van haar ex te benaderen en uitlatingen over hem te doen. Het is immers niet aan haar om misstanden aan de haak te stellen en zij dient hiervoor contact op te nemen met de daarvoor bevoegde instanties als zij van mening is dat haar ex strafbare feiten begaat. Dit staat zo beschreven in 4.13 van het vonnis.

In de 2 weken tussen de zitting en de uitspraak ging Dominique V. door met posts op haar Facebook pagina die verwezen naar haar ex. Zij deed of de zitting in haar voordeel was, terwijl het overduidelijk was dat dit niet zo was, vooral omdat zij niks betwiste, zelfs bekende en toegaf, en de rechter nog zei of Dominique V. er zeker van was dat zij een vonnis wilde, omdat het ook zo zou kunnen zijn dat het in haar nadeel zou kunnen uitvallen. Zelfs na het vonnis deed zij alsof zij gewonnen had en maakte zij nog posts.

Het gehele vonnis, inclusief de vele tekstberichten die Dominique V. naar haar ex stuurde, zijn hier te vinden:
ECLI:NL:RBOVE:2022:270
Dit nummer is te gebruiken voor anderen die met een soortgelijke omstandigheid te maken hebben. Het recht kan namelijk wel zegevieren, zolang je maar met voldoende objectieve en feitelijke bewijzen komt en, in geval van Dominique V. haar ex, laat zien dat je er eerst onderling hebt proberen uit te komen indien dit mogelijk is.

Bij het schrijven van dit artikel is mij ook ter ore gekomen dat, na een tijdje rust na het vonnis, Dominique V. toch weer is overgegaan tot het lastig vallen van en bedreigen van andere mensen, onder andere dat zij (haar) waarheden naar buiten zou brengen over de mensen die ook bevriend zijn met haar ex. Zo is zij niet blij met de verklaring van iemand en dat diegene niet aanwezig was tijdens de zitting, terwijl zij tijdens de zitting bezwaar had gemaakt tegen de aanwezigheid van iemand anders die een verklaring had ingeleverd. De persoon die zij nu lastigvalt had nog voor de zitting op haar Facebook een post gemaakt dat het niet normaal is dat men kinderen bedreigt, maar had daarbij geen namen genoemd. Dominique V. eiste op een zeer dwingende en bedreigende manier dat zij deze en andere post moest verwijderen, want anders zou zij wat gaan doen. Zij stelde ook een ultimatum. De persoon, die zij wederom bedreigde, gaf heel duidelijk aan geen contact met haar te willen en met rust gelaten wilde worden. Dit baatte echter niet en Dominique ging van kwaad tot erger, zelfs tot smaad en laster op haar eigen Facebook pagina over deze persoon. Ook de moeder van het kind van Dominique V. haar ex wordt weer lastig gevallen via anonieme belletjes.

Wie ook lastig gevallen wordt door Dominique V. kan contact opnemen met de redactie.

Wordt vervolgd…